Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

1) Oficiální název:

 • Obec XXX
 • Identifikační číslo základní územní jednotky: XXXXXX

2) Důvod a způsob založení:

 • Právním základem obce XXX je zákon č. 128/2000 Sb., o obcích. Obec XXX je územním samosprávným společenstvím občanů, tvoří územní celek s právní subjektivitou.

3) Organizační struktura:

 • Starosta: XXX
 • Místostarosta: XXX
 • Ostatní členové zastupitelstva: XXX, XXX, XXX

Komise a výbory:

 • Finanční výbor – předsedkyně XXX
 • Kontrolní výbor – předsedkyně XXX

Obec nezřizuje žádné organizace.

4) Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa: Obecní úřad XXX, Ulice čp, XXX XX - XXXXXX

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Obecní úřad XXX, Ulice čp., XXX XX - XXXXXX

4.3 Úřední hodiny: středa od 18:00 do 19:00 hodin

4.4 Telefonní číslo:  +420 XXX XXX XXX 

4.5 Číslo faxu: fax není využíván

4.6 Adresa internetové stránky: http://www.xxx.cz

4.7 Adresa e-podatelny: podatelna@xxx.cz

4.8 Další elektronické adresy: ID datové schránky: xxxxxx

5) Případné platby lze poukázat:

 • v hotovosti do pokladny OÚ v místě
 • na bankovní účet: 000000000/0000 Banka

6) IČO:

 • 00XXXXXX

7) DIČ:

 • Obec není plátcem DPH

8) Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů

8.2 Rozpočet

9) Žádosti o informace:

 • písemným dotazem na adresu OÚ XXX
 • písemným dotazem prostřednictvím webových stránek www.xxx.cz
 • prostřednictvím elektronické pošty – email: xxx@xxx.cz
 • prostřednictvím elektronické pošty s elektronickým podpisem – xxx@xxx.cz
 • prostřednictvím datové schránky – Obec XXX – ID: xxxxxx
 • ústním dotazem v místě

10) Příjem žádostí, stížností a dalších podání:

 • písemnou formou na adresu OÚ XXX
 • prostřednictvím elektronické podatelny ePodatelna
 • v některých případech i ústním formou v místě

11) Opravné prostředky:

 • Opravné prostředky proti rozhodnutí vydaným obecním úřadem se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 71/1967 Sb., o správním řízení). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

12) Formuláře:

 • K vyzvednutí na OÚ je formulář “Přihlašovací lístek k trvalému pobytu”, další formuláře je možné si vyzvednout na pověřeném úřadě – MěÚ XXX
 • Některé elektronické formuláře ke stažení také na Portálu veřejné správy portal.gov.cz

13) Návody pro řešení nejrůznějších životních situací:

 • s žádostí o radu či pomoc je možné kontaktovat Obecní úřad v XXX nebo pověřený Městský úřad v XXX

14) Nejdůležitější používané předpisy:

14.1 Nejdůležitější používané předpisy:

14.2 Vydané právní předpisy

15) Sazebník úhrad za poskytování informací:

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

 • Zveřejňování informací provádí obec na své náklady.
 • Sazebník úhrad nákladů spojených s poskytováním informací je přílohou č. 1 směrnice č. 8/2017.
 • Nepřesahuje-li souhrnná výše úhrady za výše uvedené úkony částku 30,- Kč, zaplacení této částky se nevyžaduje.
 • Překročí-li souhrnná výše úhrady částku 300,- Kč, je její výše před poskytnutím informace sdělena žadateli a informace bude poskytnuta pouze s jeho výslovným souhlasem s výší úhrady.

15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Směrnice č. X/XXXX, o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. - schválena usnesením č. X/X - XXXX ze dne XX.XX.XXXX

16) Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv

V současné době Obecní úřad XXX neposkytuje žádné vzory licenčních smluv.

16.2 Výhradní licence

V současné době Obecní úřad XXX neposkytuje žádné výhradní licence.

17) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.:

Výroční zprávy najdete zde

Další povinně zveřejňované informace:

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb., § 5. odst. 3

Povinně zveřejňované informace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 - GDPR