Program:

  1. Pasport veřejného osvětlení
  2. Pasport dopravního značení
  3. Projednání cenové nabídky na studii nakládání s obecním majetkem
  4. Poplatek za ukládání odpadu na skládku XXX
  5. Žádost o prodej části pozemku parc. č. XXX/X v k.ú. XXX
  6. Různé

Zápis č. 2/ 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce XXX, konaného dne 4. 3. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:05 hodin a skončeno ve 20:10 hodin.
Přítomni: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX

Starosta XXX zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena XXX a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny a XXX a XXX. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2020 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Po přečtení návrhu programu jednání starosta navrhl doplnit bod programu č. 12 Územní působnost obce XXX v MAS XXX. v období 2021-2027.

Starosta nechal hlasovat o doplněném programu jednání.

Usnesení č. 1/2-2020
ZO schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta konstatoval fakt, že veřejné osvětlení v obci je zastaralé. Proto v rámci dotačního projektu CZ.XXX firma XXX zpracovala pasport veřejného osvětlení. Jedním z důvodů pro pasportizaci je skutečnost, že bez pasportizace nelze získat případné dotace na veřejné osvětlení (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/2-2020
ZO schvaluje pasport veřejného osvětlení.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta informoval...


V XXX dne 8. 3. 2020

XXX, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 11. 3. 2020

Sejmuto z úřední desky: