Program:

  1. Schválení stanov dobrovolného svazku XXX
  2. Pojistná smlouva XXX, pro pojištění majetku a odpovědnosti
  3. Různé

Zápis č. 2 / 2019 ze zasedání Zastupitelstva obce XXXkonaného dne 20.3.2019 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno v 20:35 hodin.
Přítomni: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX

Starosta XXX zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášeníschopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena XXX a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny XXX a XXX. Starosta sdělil, že zápis č. 1/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta předložil zastupitelům ke schválení stanovy dobrovolného svazku XXX ze dne 5. 2. 2019 (příloha č. 2).

Usnesení č. 2/2-2019
ZO schvaluje stanovy dobrovolného svazku XXX ze dne 5. 2. 2019.

Hlasování: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

k bodu 2:
Starosta seznámil...


V XXX dne 27. 3. 2019

XXX, starosta obce 


Vyvěšeno na úřední desce: 28. 3. 2019

Sejmuto z úřední desky: 13. 4. 2019