Program:

  1. Rozpočtové opatření č. 6/2019
  2. Inventarizační zpráva za rok 2019
  3. Rozpočtové opatření č. 1/2020
  4. Zpráva Lesní hospodářské evidence za rok 2019
  5. Dodatek č. 2 ke směrnici č. 1/2015 k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
  6. Schválení pronájmu nebytových prostor spolku „XXX“
  7. Různé

Zápis č. 1/ 2020 ze zasedání Zastupitelstva obce XXX, konaného dne 5. 2. 2020 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:35 hodin.
Přítomni: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX

Starosta XXX zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a jsou přítomni všichni zvolení zastupitelé, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena XXX a ověřovateli zápisu byly navrženy a schváleny XXX a XXX. Starosta sdělil, že zápis č. 8/2019 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky - zápis je schválen.

Starosta nechal hlasovat o doplněném programu jednání;

Usnesení č. 1/1-2020
ZO obce schvaluje předložený program.

Hlasování: Pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0

Průběh jednání:

k bodu 1:
Starosta obce seznámil zastupitele s obsahem závěrečného rozpočtového opatření č. 6/2019, které bylo schváleno na minulém zasedání ZO (příloha č. 2).
ZO bere zprávu starosty na vědomí.

k bodu 2:
Předsedkyně inventarizační komise ...


Ve Vinařích dne 12. 2. 2020

XXX, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 14. 2. 2020

Sejmuto z úřední desky: 29. 2. 2020