Program:

  1. Inventarizační zpráva za rok 2018
  2. Dotace stočného za rok 2019 pro XXX
  3. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 3/2017 s XXX
  4. Kácení břízy
  5. Různé


Zápis č. 1/2019 ze zasedání Zastupitelstva obce XXX, konaného dne 13.02.2019 na obecním úřadě

Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 20:25 hodin.
Přítomni: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
Hosté: XXX

Starosta XXX zahájil veřejné zasedání a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno a vyhlášeno a je přítomna nadpoloviční většina zvolených zastupitelů, tudíž je zastupitelstvo obce usnášení schopné. Zapisovatelkou zápisu byla navržena a schválena XXX a ověřovatelkami zápisu byly navrženy a schváleny XXX a XXX. Starosta sdělil, že zápis č. 10/2018 byl ověřen, vyvěšen na úředních deskách obce a že proti němu nebyly podány žádné námitky – zápis je schválen.

Průběh jednání:

k bodu 1:
Předsedkyně inventarizační komise XXX přednesla zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2018, která probíhala od 1.1.2019 do 31.1.2019 (příloha č. 2).

ZO bere zprávu o průběhu inventarizace majetku obce za rok 2018 na vědomí.

k bodu 2:
Starosta informoval o tom, že ...


V XXX dne 17.2.2019

XXX, starosta obce


Vyvěšeno na úřední desce: 22.2.2019

Sejmuto z úřední desky: 10.3.2019