V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon), vydává obec XXX následující výroční zprávu.

PopisPočet
a)Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
počet písemně podaných žádostí o informace 
2

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti
0
b)Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti0
c)Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace0
Přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a náklady na právní zastoupení0
d)Výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence
0
e)Počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení
0
f)Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona

Obec jako povinný subjekt vyřizuje žádosti o informace vztahující se k její působnosti dle zákona č. 106/1999 Sb. Žádosti je možné podávat ústně nebo písemně jak na adresu obecního úřadu, tak na elektronickou podatelnu obce; žádost musí splňovat náležitosti § 14 zákona č. 106/1999 Sb.

Obec vyřizovala další žádosti o informace prostřednictvím telefonu, elektronické pošty a osobních jednání, tyto však nejsou evidovány podle zákona č. 106/1999 Sb. a není za ně účtován žádný poplatek.


V XXX XX.XX.XXXX

XXX, starosta

Bankovní spojení

Bankovní účet: XXXXXXXXX/XXXX Banka

IČO: 00000000
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Ulice čp, XXX XX
Datová schránka ID: xxxxxx
Telefon: +420 XXX XXX XXX
Email: @xxx.cz
Web: https://www.xxxxxxxxx.cz

Běží na PRO Samosprávu