Zastupitelstvo obce XXX se usneslo na svém zasedání dne XX.XX.XXXX, ve smyslu ustanovení § 117 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) zřídit finanční a kontrolní výbor zastupitelstva obce.

1. Pravomoc

Kontrolní a finanční výbor zastupitelstva obce plní své úkoly uvedené v ustanovení § 119, odst. 2) a 3) zákona.

Kontrolní výbor:

  • kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce;
  • kontroluje obec a obecní úřad v oblasti dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti;
  • plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Finanční výbor:

  • provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce;
  • provádí kontrolu případných dotací, přidělených obci;
  • plní další úkoly, kterými jej pověřilo zastupitelstvo obce.

O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření, směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje předseda výboru a pověřená osoba, jehož činnosti se týkala. Výbor předloží zápis zastupitelstvu obce. K zápisu připojí vyjádření orgánu (např. starosty obce), popřípadě zaměstnance, jehož činnosti se kontrola týkala.

2. Složení výboru

Předsedu výboru a členy výboru (minimálně dva) jmenuje zastupitelstvo obce. Předseda výboru je vždy členem zastupitelstva obce.

3. Příprava jednání

Přípravu jednání výboru zastupitelstva obce zabezpečuje předseda výboru. Výbor může k jednotlivým bodům svého jednání přizvat dalšího člena zastupitelstva i jiné osoby. Jednání výboru zastupitelstva obce se schází dle potřeby, minimálně však dvakrát ročně a svolává jej předseda výboru.

4. Účast členů výboru

Člen výboru zastupitelstva obce je povinen zúčastňovat se jednání výboru. Jeho zastupitelnost při jednání není přípustná.

5. Průběh jednání

Jednání výboru jsou neveřejná řídí je předseda výboru. V úvodu jednání ověří předseda počet přítomných členů. Není-li přítomna nadpoloviční většina všech členů výboru, ukončí předseda zasedání a do 7 dnů svolá zasedání náhradní.

6. Usnesení

Usnesení musí odpovídat obsahově výsledkům jednání.

7. Hlasování

Výbor zastupitelstva je usnášeníschopný za přítomnosti nadpoloviční většiny všech členů výboru. K platnému přijetí usnesení, rozhodnutí nebo volbě je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů výboru.

8. Ukončení zasedání

Předseda výboru prohlásí jednání výboru za ukončené, byl-li program jednání vyčerpán a žádný člen výboru se již nehlásí o slovo. Předseda též prohlásí jednání výboru za ukončené, klesl-li počet přítomných členů výboru pod nadpoloviční většinu nebo v případě, že nastaly skutečnosti, znemožňující další jednání (např. nutnost vyžádat si další materiály k jednání apod.).

9. Zápis

O průběhu jednání výboru zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje předseda výboru. V zápise se uvede počet přítomných členů výboru, program a průběh jednání, výsledek hlasování, přijatá usnesení a případně přizvané osoby k jednotlivým bodů jednání. Zápis se pořizuje do 7 dnů od ukončení jednání výboru. Je uložen na obecním úřadu k případnému nahlédnutí. O případných námitkách člena výboru proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání výboru. Zápis z jednání výboru se předkládá na nejbližší zasedání zastupitelstva obce k projednání.

10. Plnění usnesení

Kontrolu plnění usnesení výboru provádí zastupitelstvo obce.


V XXX dne XX.XX.XXXX

XXX, starosta obce

XXX, místostarosta obce

Bankovní spojení

Bankovní účet: XXXXXXXXX/XXXX Banka

IČO: 00000000
DIČ: Obec není plátcem DPH

Úřední hodiny

Středa od 18:00 do 19:00 hod.
Ostatní dny možnost dle dohody.

Kontakt

Adresa: Ulice čp, XXX XX
Datová schránka ID: xxxxxx
Telefon: +420 XXX XXX XXX
Email: @xxx.cz
Web: https://www.xxxxxxxxx.cz

Běží na PRO Samosprávu